Zeer waarschijnlijk weet u van het bestaan van onze Vereniging Sittards Verleden. Ze is bedoeld voor iedereen, die – de naam zegt het al – belangstelling heeft voor het verleden van stad en streek. Daarom willen we u graag iets meer vertellen over onze doelstellingen en over het lidmaatschap.

Waar houden wij ons zoal mee bezig?

 • De uitgave van het tijdschrift Sittards Verleden met korte, educatieve en interessante artikelen over de geschiedenis van Sittard, omlijst met foto’s van vroeger en nu
 • Het geven van lezingen over allerlei facetten van dat verleden
 • Het organiseren van interessante excursies in en buiten de regio
 • Betrokkenheid bij het periodieke monumentenoverleg met de gemeente Sittard-Geleen
 • Het doen van onderzoeken samen met het stadsarchief
 • Het kritisch volgen van stedelijke bouwplannen in het historisch zo waardevolle gebied
 • Permanent onderzoek over het vroegere Sittard op verschillende terreinen; daarbij beperken wij ons niet tot de binnenstad, maar hebben wij ook oog voor de wijken
 • Samenwerking en afstemming met instellingen, verenigd in de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born, alsmede met archief en historisch museum van Erfgoedcentrum De Domijnen.

Privacyverklaring

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe verordening op de bescherming van persoonsgegevens, is openheid essentieel bij het verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.

De Vereniging Sittards Verleden hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de persoonlijke levenssfeer te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit brengt in ieder geval met zich mee:

 • dat wij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • dat verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • dat wij vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • dat wij op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging Sittards Verleden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens hiernaast.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, aan te passen, te wissen en/of over te dragen aan iemand anders. Stuur uw verzoek naar marijke.geilen@home.nl en wij maken het voor u in orde.

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de vereniging en andere geïnteresseerden

Persoonsgegevens van leden van de Vereniging Sittards Verleden en andere geïnteresseerden worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • informatieverstrekking;
 • organisatie van activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn mondelinge, schriftelijke of elektronische aanmelding of toestemming, bancaire overboeking van een bijdrage, afgifte van contactgegevens en/of verzoek om contact.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam;
 • adres en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geslacht;
 • bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende welke men is aangemeld als lid of men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en vrijwilligers

Persoonsgegevens van bestuursleden van onze vereniging en overige vrijwilligers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • organisatorische doeleinden;
 • het uitvoering geven aan gemaakte afspraken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de statuten van onze vereniging, bestuursbesluiten en/of gemaakte afspraken.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

 • naam;
 • adres en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum

Deze persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het bestuurslidmaatschap of de aanmelding als vrijwilliger en daarna uitsluitend voor zover nodig voor een ordentelijke geschiedschrijving.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers­overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bij voorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens onze vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we maken reservekopieën van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bestuur

De bestuurssamenstelling is momenteel:

Frank Keysers, voorzitter
Peter Vossen, vice-voorzitter
Marijke Geilen, secretaris
Jacques Meeuvis, penningmeester
Léon van Binsbergen
René Lauwers
Fons Morel
Pascalle Peters

Vanuit het bestuur zijn verantwoordelijk voor:

het tijdschrift: Léon van Binsbergen, Fons Morel en Marijke Geilen, samen met Jan Schrader als hoofdredacteur
de lezingen: René Lauwers en Marijke Geilen, samen met Theo Jöris
de werkgroep Bouwhistorie: Peter Vossen en Pascalle Peters
de werkgroep Mondelinge Historie: Marijke Geilen
de werkgroep Schriftelijke Bronnen: René Lauwers, samen met Theo Jöris
de werkgroep Kruisen en kapellen: Fons Morel
de werkgroep Geheime Tuinen: Peter Vossen, samen met Peer Boselie

Statuten en culturele ANBI-status

Vereniging Sittards Verleden heeft notarieel vastgelegde statuten en beschikt over een culturele ANBI-status. Klik voor nadere informatie op het ANBI-logo hiernaast.

Klik  voor de statuten hier.

Werkgroepen

Wij hebben meerdere werkgroepen van vrijwilligers/leden, die zich bezighouden met zaken als: bouwhistorie, mondelinge historie, schriftelijke bronnen, kruisen en kapellen en geheime tuinen.

Die werkgroepen hebben allemaal hun eigen taak, maar wij streven ernaar de resultaten van hun onderzoeken wereldkundig te maken door het geven van lezingen, publicaties en het verlenen van medewerking aan projecten, die verband houden met de historie van de stad.

Het zou in dit kader te ver voeren om uitgebreid in te gaan op de vele activiteiten van de werkgroepen. In het (gratis) informatiepakket dat u bij het secretariaat kunt krijgen, leest u er echter alles over. Bel of stuur even een mailtje.

Actueel

Actueel is momenteel het onderzoek dat onze vereniging verricht naar het woonverleden van de Sittardse binnenstad. We proberen een ‘dossier’ van elke pand te maken. Naast bouwkundige informatie willen we daarin ook opnemen historische gegevens over eigenaren, hun bezittingen, gewoonten en gebruiken. Hiervoor worden ook gegevens gebruikt, die we kregen door het interviewen van (meestal) oudere Sittardenaren. Het geheel wordt aangevuld met foto’s, tekeningen en andere daarbij behorende zaken. Eén ding is in ieder geval zeker: de zoektocht naar de pandenhistorie is ongewoon spannend, af en toe verrassend en bepaald niet alledaags.

Daarnaast  hebben wij dus belangstelling voor diverse wijken, de persoonlijke historie van de bewoners en hun woonomgeving. Om het contact met de bewoners te versterken, houden wij wijkgerichte bijeenkomsten. Ook werken we mee aan tentoonstellingen of manifestaties waarin een bepaalde buurt of wijk centraal staat.

Ledenvoordelen

Leden vinden we erg belangrijk om onze doelstelling te bereiken. Daarom genieten zij vele voordelen. Bent u geïnteresseerd, wilt u meehelpen, meldt u dan aan als lid. Een greep uit de voordelen, die het lidmaatschap met zich meebrengt:

 • U krijgt elk kwartaal ons tijdschrift
 • U krijgt een fikse korting op onze Sittard-lezingen
 • U kunt genieten van onze boeiende lezingen en excursies
 • U kunt meedoen aan een of meer werkgroepen.

Daarbij steunt u niet alleen moreel en financieel het vrijwilligerswerk van onze vereniging, maar neemt u er ook zelf aan deel. Als groep staan wij immers veel sterker  om het Sittardse erfgoed te behouden.

Kosten lidmaatschap

Het lidmaatmaatschap bedraagt € 20,00 per jaar (inclusief tijdschrift) ; voor elk volgend lid uit één gezin € 10,00 (zonder tijdschrift) met een maximum van € 35.00  per gezin (één tijdschrift per gezin).

Om nieuwe leden gelegenheid te geven de vereniging beter te leren kennen, kunnen zij een jaar lang een ‘snuffelabonnement’ krijgen. De kosten daarvan bedragen slechts € 10,00 voor het eerste jaar.

Geïnteresseerd?

Neem dan vrijblijvend contact op met onderstaand secretariaatsadres waar een gratis informatiepakket voor u klaar ligt.