HIS 2018 / Sittard 775 jaar stad

In 2018 was het 775 jaar geleden dat Sittard stadsrechten kreeg, een gebeurtenis die het bestuur van VSV niet zomaar voorbij wilde laten gaan: we herinneren ons nog allemaal wel activiteiten toen in 1993 ‘Sittard 750 jaar stad’ gevierd werd, maar we vonden het te lang duren tot 2043. Vandaar de behoefte aan een tussenstap …

Al jaren bestond er bij het bestuur het plan om in dit kader het boek ‘Stadt Sittardt’ uit 1993 in 2018 geactualiseerd opnieuw uit te geven. Spoedig echter ontstond daarbij het idee om de geschiedenisbeschrijving digitaal te gaan uitvoeren. Dit had veel voordelen ten opzichte van een ‘echt’ boek: het is altijd actueel te houden, het kan stapsgewijze uitgebreid worden (te beginnen in 2018 met de kern Sittard en uit te breiden met Geleen en Born), er kunnen geluids- en filmfragmenten in worden opgenomen, het is toegankelijker voor de jeugd, het is te linken aan andere bronnen en websites, en het is goedkoper.

Voor dit initiatief werd de naam ‘HIS 2018’ bedacht: ‘Historische Impuls Sittard 2018’. Na 2018 laten we ‘2018’ vervallen en blijft de afkorting staan voor: ‘Historische Impuls Sittard-Geleen-Born’. Bovendien vormen de letters HIS de eerste drie letters van het woord ‘historie’.

Op verzoek ontwierp De Heus Beeldvorming het bijpassende logo, waarin een S te herkennen is, plus de kleuren van de vroegere stadswapens van Sittard.

Daarnaast had het bestuur het idee om activiteiten in Sittard te doen organiseren in het kader van ‘Sittard 775 jaar stad’. Gezien de huidige ‘participatiemaatschappij’ leek het goed om niet zelf activiteiten te organiseren maar organisaties te enthousiasmeren om een activiteit te bedenken en te organiseren. De verantwoordelijkheid ligt daarbij bij de organiserende partijen.

Om de twee ambities te realiseren werd medio 2016 vanuit het bestuur een comité in het leven geroepen, bestaande uit Patricia Daniëls, Peer Boselie, Guus Janssen, René Lauwers, Jacques Meeuvis, Tjeu de Heus, en Frank Keysers (voorzitter). Het comité vergaderde sindsdien ongeveer maandelijks en had regelmatig contact met de gemeente Sittard-Geleen. Het bestuur van de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born steunde en steunt de plannen.

Ten aanzien van de digitale geschiedenisbeschrijving was het bestuur van de vereniging, met toestemming van de leden, bereid om dit project financieel flink te ondersteunen. Door het opzetten van een dergelijke beschrijving zou immers aan diverse doelstellingen van onze vereniging voldaan worden: het onderzoeken en beschrijven van de Sittardse geschiedenis en cultuur en het promoten van Sittard. De gemeente Sittard-Geleen verstrekte een startsubsidie. Een redactie ging alvast aan de slag. Deze bestaat uit Guus Janssen, René Lauwers, Peter Schulpen en Jan Schrader. De techniek is bekend en in principe beschikbaar maar daartoe zijn de beschikbare financiële middelen nog ontoereikend. Indien de noodzakelijke techniek aangekocht kan worden, zal eerst de geschiedenis van Sittard hiermee beschreven worden en kan vervolgens met dezelfde techniek ook de geschiedenis van Geleen en van Born worden beschreven. Daarover is regelmatig contact met de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born en zijn de diverse heemkundeverenigingen al geïnformeerd.

Wat betreft de te organiseren activiteiten werden in september 2016 tientallen Sittardse verenigingen, stichtingen, onderwijsinstellingen uitgenodigd in Oos Zittesj Hoes. Hier werden de plannen ontvouwd: organisaties die iets wilden gaan organiseren en daartoe de steun hadden van het comité, zouden worden opgenomen in de HIS-kalender en in de PR/Communicatie, waarin de gemeente Sittard-Geleen en de VVV Zuid-Limburg (locatie Sittard) een belangrijke rol zouden gaan spelen. Ook in 2017 werden de plannenmakers nog twee keer gezamenlijk uitgenodigd en vonden er veel bilaterale contacten plaats. Specifiek is er regelmatig overleg met het Centrummanagement. Op die manier zijn ongeveer 35 activiteiten opgenomen kunnen worden in de HIS 2018-kalender.

Het comité organiseerde dus niet zozeer zelf, maar initieerde, coördineerde en communiceerde.

Door het ontbreken van overheidssubsidies is de doelstelling wat het realiseren van een digitale geschiedenisbeschrijving betreft, niet behaald. Wel is een voorzet gemaakt om deze digitale geschiedenisbeschrijving in iets eenvoudigere vorm dan oorspronkelijk bedoeld, uit te brengen in de eerste helft van 2020 Vereniging Sittards Verleden en de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born dragen hierbij ieder voor de helft bij in de kosten.