18491-rosa-kapel

DE SINT ROSA KAPEL

Na de kerken en kloosterkapellen in Sittard is de Sint Rosa kapel de belangrijkste plaats waar de gelovige mens gaat bidden.
Gelegen op de Kolleberg, werd deze kapel in 1675 door de Paters Dominicanen gebouwd en toegewijd aan de stadspatrones, de H. Rosa.
Het is een kleine rechthoekige 3/8 gesloten bakstenen kapel, waarbij het ten dele mergelstenen front Ionische pilasters vertoont en een grote rondboog- opening, die thans met traliedeuren afgesloten kan worden. De geveltop en het klokkenspitsje werden in de loop der jaren vernieuwd en gemoderniseerd.
Vóór 1925 was er maar één hardstenen trap. Bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de kapel, in 1925,werd deze trap afgebroken en door twee trappen vervangen. Vele Sittardenaren betreuren deze afbraak ten zeerste.
Het klokje dateert uit 1743 en werd gegoten door D. Chaudoir. Het heeft een doorsnede van 24 cm en
een hoogte van 171/2 cm.
Na de verbanning van de Paters Dominicanen door
de Fransen in 1797, kwam de kapel in verval. Het toenmalige Kerkbestuur heeft tussen 1800 en 1807 het lot der devotie tot de H.Rosa van Lima in ere hersteld. In de loop van de 18e eeuw was het kleine eenzame heiligdom vaak het middelpunt van wilde roversbenden. De Bokkerijders, alom in onze contreien gevreesd, hielden hier vaak hun bijeenkomsten, en ook de beëdiging van hun nieuwe leden geschiedde in de St. Rosakapel.

Zoals reeds gezegd raakte de kapel in de 19e eeuw in verval. Bij gelegenheid van het 200-jarig bestaan, in 1875,hebben Deken Roersch, Rector Hennus van de Sint Michielskerk, enige burgers, benevens de Broederschap van de Zoete Naam, zich het lot van de kapel aangetrokken. De kapel werd gerestaureerd en met een nieuw beeld van de H. Rosa verrijkt.

Het beeld werd in de Sint Michielskerk gewijd door Mgr. C. A. Claessens, bisschop van Tranapolis, Apostolisch vicaris van Batavia, Aartsbisschop van Sirace, op 30 augustus 1876,

Bij gelegenheid van het 225-jarig bestaan van de kapel, werd onder bescherming van Deken L. H. J. Rutten en Rector Fr. Bloemen, enige burgers aangezocht om de devotie tot de H. Rosa te vermeerderen.
Ten tijde van de Paters Dominicanen werd iedere vrijdag een H. Mis in de kapel opgedragen. In 1900 was deze devotie helemaal in onbruik geraakt. In 1902 vroeg de toenmalige Rector Frans Bloemen aan Mgr. Drehmans, bisschop van Roermond, om in de kapel op de Sittardse Kolleberg het H. Offer te mogen opdragen. Dit werd toegestaan en ook thans nóg wordt in de maand augustus het H. Misoffer opgedragen.
Deken Rutten ging met emeritaat. Mgr. Drehmans benoemde J. S. Canoy als opvolger. In 1905 bestond het “Onderhoud der Kapellen in de Kolleberguit Deken Canoy, ere-voorzitter, F.A.J.H. Bloemen, rector van de St. Michielskerk, voorzitter, Aug. Smeets, secretaris, Gèr Hermans, penningsmeester en A. Palmen.

In 1904, op 8 mei, overleed gemeentesecretaris Jos Aloysius Palmen.Hij was geboren te Sittard op 4 mei 1847 en gehuwd met Pauline Sarton. Veel heeft hij in korte tijd voor de Sint Rosa kapel gedaan.

In 1908 kwam in zijn plaats Herman Schrijen, Deze was gehuwd met Maria Thissen. De penningsmeester, Augustin Smeets, overleed op 15 maart 1912. Hij was gehuwd met Maria Margaretha Rutten, een dochter van burgemeester Rutten.

De knielbank, die gedurende de Tweede Wereldoorlog door Engelse soldaten werd verbrand, was een schenking van hem. In 1911 was de heer Schrijen secretaris en de heer Hermans penningsmeester.

In 1920 werden benoemd Mathieu Leinarts, die gehuwd was met Elise Aarts en Martin Kissels, gehuwd met Josephien van Neer, Gemeentesecretaris Martin Kissels overleed op 17 augustus 1.924. Hij was geboren op 26 oktober 1884 te Sittard,

Gerard Hermans was hem reeds op 1 oktober 1922 voorgegaan. Hij was geboren op 3 juni 1869 en was gehuwd met Maria Dols, Herman Schrijen vertrok uit de Putstraat en bedankte zodat van de leken alleen Mathieu Leinarts overbleef.

Onder de hoge bescherming van de bisschop van Roermond, Mgr. Schrijen, en onder de ereleden Deken Tijssen, Mgr. Claessens en burgemeester Gijzels, werd in 1925 onder voorzitterschap van Henri Delhougne een herdenkingscomité gevormd, waarin o.a. zitting hadden H. Delhougne, Prof. Mertz, notaris van Wessem, M. Leinarts, S. Kentgens, kapelaan W.Gielen en vele andere comité- en commissieleden.

De feesten rond dit herdenkingsfeest waren bijzonder geslaagd. Na de feesten was het Mathieu Leinarts, Achille Durlinger en Hub Corbey, die het onderhoud van de kapel op zich namen. Met medewerking van de zoon Jan Leinarts en de “naober jònges” Frits Pfennings, Maurice en Ben Claassens werkten zij aan het onderhoud. Zo bleef het tót maart 1943, toen onder Rector Reijnen van de St.Michielskerk, Deken H. Haenraets bevond zich toen in het kamp St. Michielsgestel, het Sint Rosa comité werd opgericht.

In 1928 zag het bestuur van “Onderhoud der kapellen in de Kolleberg” er als volgt uit: Deken Tijssen, ere-voorzitter, Rector H. Reijnen, voorzitter, Mathieu Leinarts, secretaris-penningsmeester en de leden Achille Durlinger en Hub.Corbey.


“Nood leert bidden” is een bekende uitdrukking. Nooit is de drukte bij de St. Rosa kapel zo groot geweest als in de oorlogsjaren. In 1945 word een dankmis opgedragen, waarbij naar schatting 5000 mensen aanwezig waren. Bij gelegenheid van het 275-jarig bestaan in 1950 werden grootse feesten gehouden. In de jaren 1957- 1959 werd de kapel opnieuw geheel gerestaureerd, De kosten hieraan verbonden bedroegen ƒ25.000,- die door het Rijk, de Provincie, de Gemeente en particulieren bij elkaar gebracht waren.

Het jaar 1975 zal een bijzonder jaar worden, want dan zal het derde Eeuwfeest gevierd worden van de kapel van de H. Rosa van Lima, Patrones van Sittard

 

uitgave VVV Sittard Schrijvers Wilms Maassen Nohlmans sept 1972

Kapellen enkruisen in Sittard 2e druk