Carnaval 1901 Limburger 12-02-1901

 

Een der aardigste attracties van den Marotten Vastenavondsoptocht zal ongetwijfeld de wagen zijn, voorstellende:”President Kruger aan boord van de “Gelderland”, op  reis  van  Afrika naar  Europa.” Ten einde den tocht zooveel mogelijk te illustreeren, zal de Presidant ‘s morgens ten 11 ure van uit zijn hotel te Lorenzo Marquez (Hotel du Limbourg Markt) met gevolg vertrekken in een open landauer met 2 paarden bespannen.

Bij aankomst ter   Stationskade zal na verwelkoming door  den  kommandant van het schip de inspectie der manschappen van de “Gelderland”, onder het lossen van  saluutschoten, door den President plaats hebben. De eerste  ankerplaats  zal Djibouti wezen (boompjes Rijksweg;, 2e ankerplaats is Suez: (postkantoor), 3e ankerplaats  Port, Said (café van Neer)      en eindelijk aankomst te Marseille (Marktplein) alwaar de begroeting zal plaats hebben door den heer Dr.Leijds, Transvaalsch gezant, door het Zuid-Afr. driemanschap de heeren Wolmarans, Wessels en Grobler, benevens tal van andere deputaties met verschillende ovaties.

Limburg Koerier 18-02-1901

Tijdens het defilé op de Markt had op het Raadhuis de ontvangstplaats der afgevaardigden van Jocussen en Flarissen, waarbij onder het ledigen van een glas champagne verschillende toasten werden uitgebracht en verschillende decoraties werden toegekend.

We zouden te veel plaatsruimte vergen zoo we de toespraken ook maar in ’t kort zouden weergeven, – genoeg zij de vermelding dat ze allen tintelen van humor en geest. De geheele optocht liep in de beste orde af.  Het Marottenbal gisterenavond in het Marotten-paleis gehouden, was zoo drukbezocht dat het onmogelijk was te dansen, men sprong en zong en hoste den ganschen nacht. Hedenmorgen ten 11 ure had ten stadhuize de uitreiking der prijzen plaats van de  bekroonde wagens en groepen die aan den optocht hadden deelgenomen. De jurie bestaande uit de heeren Hamm, Venlo G. Romen, Roermond en A. Eggen, Maastricht, had In gecacheteerd enveloppe hare beslissing ingezonden. De

Uitslag was deze:

Wagens: Ie prijs: 4 X 11 gulden aan de Gelderland,  brengende   President  Krüger naar Europa;            2e prijs: 2 X 11 gulden aan Philharmonie en Swentibold.

Groepen: 1ste prijs 2 X 11 gulden aan Marottencavallerie en Philharmonie.

2e prijs 1 X 11 gulden aan de “gout gevouwerde familie”.

De uitspraak der jury werd algemeen toegejuicht. Voorts werd nog een som van Fl. 20 verloot onder de niet bekroonden en wel f 12.50 voor een der wagens en f 7.50 voor een der groepen. De gelukkigen waren wagen landbouw Leyenbroek, en de Spaansche Edellieden, groep van Sitt. mannenkoor. Ook bij deze gelegenheid ontbrak het niet aan toespraken.

Ten 2 uur had er in hotel Haenen een diner plaats van het Marottenbestuur en de Eerecommissie, aangeboden door een anonymus. Geestige toasten en voordrachten kruidden het overheerlijke feestmaal.  Ale we eindelijk nog mededelen dat gisteren alle deelnemers aan den optocht van den overvloedige aangeboden champagnewijn ten huize van onze  geachten afgevaardigde Baron de  Bieberstein  profiteerden en dat   de  enorme oplaag van “de Papegei” en het vastenavondsliedje in een paar  uren geheel was uitverkocht, dan menen we te kunnen besluiten met een hartelijk woord van dank namens de gehele burgerij aan het  Marottenbestuur voor de ontzaggelijke moeite getroost om  ons zulk  een carnavalsfeest te bereiden, aan de verschillende sociëteiten die  hiertoe hebben bijgedragen, aan de afgevaardigden van Jocus en Flarissen  die door  hunne  tegenwoordigheid het

feest hebben  opgeluisterd, en last but not least aan den wakkere Marotteopresident, den heer Jean Arnoldts die zich van zijn moeilijke taak op uitstekende wijze heeft gekweten.

De Limburgkoerier 20-02-1901

Carnaval.
SlTTARD,17 Febr. De laatste Marottezitting van dit jaar, hedennamiddag in de zaal van de heer Qaunjel gehouden, leverde het bewijs dat, ten spijt van koude en sneeuwjacht, de animo tot het vieren van een prettig carnaval niet in ’t minst verzwakt. De zaal was propvol. De St, Josephsharmonie, geheel voltallig luisterde door het uitvoeren van vrolijke nummers deze zitting geheel belangeloos op. Na een opwekkenden marsch en het gebruikenlijk openingswoord van den President was het eerst aan de orde de aanbieding van den Marottestandaard, ontworpen door de hh. Kastelein en Kühnen, keurig en belangeloos uitgevoerd door Mej. Van Dijk uit Utrecht, schoonzuster van de heer Dr. Joosten, tijdelijk hier aanwezig en eenige Sittardse dames – terwijl de kosten van het geheel gedragen worden door onzen geachten afgevaardigden de Baron de Bieberstein. De heer Louis van der Heijden bood het vaandel met ongeveer de volgende toespraak aan:
“Meneer de President en heere Bestuursleede van de Marottenclub!
De heer Ch. Baron de Bieberstein, ooze geachte afgevaardigde en kantonrechter, hèt mich verzuik in zienen naom uuch deze Schtandaart te affreére. Geir könt waol denke dat ich mit alle plezeir aon dae opdrag voldoan. Et is waol neit de gewende dat degein dae ein cadeau offreïrt, al is het ouch names eimes angersch, attent maokt op de wèrde daovan, mè geer zult et mich neit koalik numme dat ich boete mien beukske om, uuch mitdeil dat de oetveuring van dit prächtig vaondel veur et meiste part et werk is van ein dame neit hie oet de schtad, die evels veul sympahie hèt veur Sittard speciaal veur de Marotteclub. Es geer heere et kunstwerk goud bekiekt, zult geer mit mich inzien dat veul kunstgeveul en engelegeduld neudig waor om zoo get te vervaerdige. Dat noe is et werk van Mej. A. van Dijk van Utrecht, op bezuik bie hèr schwager Dr. Joosten. – En hie, heere offreer ich uuch dit kunstwerk namens mien lasgever de schenker, overtuigd dat et aon gooe hejnd is toevertrouwd. Numpt et aon as ein bewies dat al eur muijte op hooge pries wurt geschteld. Perseunlijk veug ich de wunsch hie nog bie, dat et beschtuur en de lede zich nog lange, lange jaoro om dit vaendel moge vereinige in schpjas en gezelligheid,-. tot bliedschap van de heele burgerie en beschloet ich mit alle aonwezige mit mich in te schtumme in ei kräftig
hip hip hoera, – laeve de Preases. Hij aanvaarde het namens de club en besloot eveneens met het verzoek aan de aanwezigen om een 3 voudig hoch ! uit te brengen op de bewerkster, de ontwerpers en den gulle gever. Hetgeen geschiedde.
Het prachtige vaandel had veel bekijks.
In een volgend nummer zal er een nadere beschrijving van gegeven worden.
Nadat vervolgens nog enkele aangelegenheden den optocht betreffende waren besproken, deelde de voorzitter mede dat hij van uit Londen, van een vroegeren stadsgenoot een bijdrage voor den optocht had ontvangen.
Voorts dat er door twee Marotten vrienden resp. fl.15.00 en fl. 5.00 waren cadeau gegeven en het bestuur besloten had deze fl.20.00 in 2 prijzen, één fl.12,50 en een van fl.7,50 te verloten onder die groepen aan welke geen prijs zal worden toegekend. Aangenaam was zeker ook de mededeling dat alle leden der verschillende groepen die bij optocht de woning van de heer Baron de Bieberstein zouden passeeren en aldaar op ’n glas champagne zullen worden onthaald. Voorts maakte de praeses bekend dat de uitslag der jury niet voor Dinsdag zou worden medegedeeld en eindelijk nog dat door een anonymus aan het bestuur en de Eerecommissie der Marotten op Dinsdag in het Hotel de Limbourg een diner zou worden aangeboden. Na het zingen van het vastenavondliedje en het houden van een collecte voor de armen die fl.11,00 opbracht werd deze hoogst geanimeerde zitting met een woord van dank voor de talrijke

opkomst gesloten nadat nog vooraf door den heer Thissen den Praeses in warme taal was dank gebracht voor zijne voortreffelijke leiding der zittingen.
De “St. Ct.” bevat het Kon. Besluit dat aan den Hoogeerw. Heer L. H. J. Rutten, deken en pastoor te Sittard verlof verleend is tot het aannemen van het hem door hem Paus geschonken kruis Pro Ecclesia et Pontifice.

Gisterenavond werd door het onlangs opgericht tooneelgezelschap, “de Sittardsche Tooneelvereeniging” eene eerste uitvoering gegeven in de zaal van den heer Nic. Martens. De ruime zaal was dicht bezet. Een groote teleurstelling was het gewis voor de vertooners dat een der heeren die in het tooneelstuk en in kleinere ensemblestukken de hoofdrol had te vervullen door een plotseling sterfgeval in zijne familie, dat eenige uren tevoren had plaatsgevonden, niet kon optreden. Gelukkig werd de heer Warnars, secretaris der vereniging bereid gevonden den heer R. te vervangen en dit in aanmerking genomen liep de voorstelling voortreffelijk van stapel. Daar het programma grootendeels uit kleine komieke voordrachten bestond, zooals het op ’n vastenavonduitvoering behoort, is het natuurlijk thans nog niet doenlijk dit gezelschap naar behooren te beoordeelen. Dit evenwel kan gerust geconstateerd worden dat er’ zich voortreffelijke krachten onder bevinden en bij flinke leiding deze vereeniging zich tot een degelijk dilettantengezelschap zal ontwikkelen. Tot het welslagen dezer uitvoering droeg niet weinig bij het orkest uit leden van het Huzarenmuziekkorps te Venlo dat de pauze door keurige nummers aanvulde.

De pistonist verdient een bisonder woord van lof voor zijn prachtige uitvoering der Pistonpolka “Melanie” De verschillende zangnummers werden door den heer
L. Wessels begeleid die zich als steeds hierin uitmuntend van zijn taak kweet. Het vastenavondsliedje oppe wies van, Kom Carlineke’ waarmede de uitvoering werd besloten werd zeer leuk door den heer J. Pfennings met orkestbegeleiding voorgedragen. Het liedje was met een aardig couplet vermeerderd, dat we hier laten volgen:

“Wat waor et vreuger ein gemak, Es me mos schtumme gaon,
De Kandedaat koum bie uuch toes Mit ’n “katzepokkel” aan;

He vulde zelf eur breefke in,
of angersch zien agent, Trakteirde flot op schnaps en beir En stelde uuch kontent

Me noe gees te in ein schtällingske Op et Raodhoes gans apart,
Ein potlood likt dao aon ei kettiungske Maokt daomit wat wit is schwart.

Wat é leid! Wat é leid! Wat é leid!

Hababahabababa!
Vivat toch dei ouwe Keizingstied, Toe schrabde se maor raok,
En wurt fameus gekraokt,

Jao!
Vivat toch dei ouwe Keizingstied,

Toe schrabde se maor raok, En wurt fameus gekraokt,

Jao!
De uitvoering, die ten ongeveer l2 uur eindigde, werd met een prettig bal besloten

Limburger Koerier 20 februari 1901

Limburg Koerier 20 februari 1901

SITTARD, 18 Febr. Met buitengewoon succes werd de moeite en kosten  verbonden aan den gisteren gehouden vastenavondsoptocht bekroond. Een voor dit seizoen zeer gunstig weder werkte hiertoe mede.      De stoet die juist te een uur het stationsplein verliet, maakte in zijn geheel een indruk, die niet spoedig zal worden uitgewischt. Zoo iets had men hier niet verwacht, zich niet kunnen voorstellen, dat hier zoo fets tot stand zou kunnen worden gebracht. Of dit eigenlijk wel een vastenavondoptocht genoemd kan worden? Naar onze mening niet. Daarvoor waren de wagens en groepen, hoe zullen wij zeggen te serieus, te expressief. Hoe uitnemend schoon was niet de Gelderland eren met welken ernst met welke nauwgezetheid gaf Krüger, zijn gevolg de wakkere commandant  en de bemanning van het vaartuig niet al datgeen te aanschouwen. Wat we van de overtocht in werkelijkheid gelezen hebben. Waarlijk “de Stam” verdient een drievoudig bravo! Voor het uitmuntende werk dat zij heeft geleverd. Ook de andere wagens magnefiek.

Hoe prachtig “de hulde aan de muziek” van “de Phil” hoe keurig “ Swentibolds intocht”    hoe karakteristiek die van de St. Joseph Gilde en Landbouw van  de “ plezierige boeren van Leijenbroek”, hoe elegant, die van Prins Carnaval. En dan die prachtige mooie groepen! Hoe hadden ze allen gewedijverd om, zoals men hier pleegt te zeggen “eer aan de zaak te doen”.

De groep die het meest bekijks had en onafgebroken van een joelende menigte was omringd, het was “de gout gevouwerde familie”, die eigenlijk de enkel echte komieke groep van den optocht was. Maar die was dan ook unique in dit genre

De bemanning van het schip “ De Gelderland!” Carnavalsoptocht 1901

N0 1 Hub van der Weijden 2 Jos Heiligers

3 Hub van Gansenwinkel 4 Jos Maintz
5 Math Thissen
6 Fr. Denie

7 Fr. Oberndorf
8 Jac van Gansewinkel 9 Jean van Gansewinkel

10 Hub Heiligers 11 Jules Denie 12 Math Stoot 13 Hub Habets

1 tot en met no 13 waren allemaal lid van vereniging “ De Stam”

14 Leo Suijlen
15 Jacques Paulsen ( Van Mar) 16 Jean Dols
17 Math Stöcker
18 Leo America
19 Jos America ( Prins Carnaval) 20 Jean Arnoldts
21 Ger Hermans
22 Jos Verheggen
23 Jos Swakhoven
24 Louis v.d. Heijde
25 Ferdinand Derrez

14 tot en met 25 waren lid van Marotteclub Sittard

page1image4062957296